Legenes krig

Slut­ten på nazi­re­gi­met ble også slut­ten på det største rase­eks­pe­ri­men­tet i his­to­rien. Elling Kvamme var en av dem som høyst ufri­vil­lig ble tvun­get til å delta i dette eks­pe­ri­men­tet hvor noen skulle avles frem og andre «unyt­tige» liv ble utsatt for eks­pe­ri­men­te­ring og til­in­tet­gjø­relse. 22 år gam­mel ble han arres­tert og sendt til KZ Buch­en­wald. Hva opp­levde han egent­lig der som ung «arisk» medi­si­ner­stu­dent, og hvor­dan påvir­ket dette ham og hans fami­lie i etter­tid? Og hvor­for var det i etter­krigs­ti­den så vik­tig å legge lokk på hvil­ken rolle legene spilte i utvik­lin­gen av nazis­mens rase­te­orier? Regis­sø­ren invi­te­rer sin far med på en reise hvor det blir et gjen­syn med his­to­riske ste­der, led­sa­get av opp­teg­nel­ser fra dag­bo­ken Elling Kvamme skrev under fan­gen­ska­pet. 

The Doctors' War

The 22-year old medical student Elling Kvamme was arrested and sent to German concentration camps in WWII. Not for punishment or annihilation, but as part of a Nazi experiment to create a brainwashed Aryan intellectual elite.

In the documentary The Doctors' War, the director Elsa Kvamme invites her father on a historical journey in an attempt to understand his war experiences and how these indirectly influenced his and her family's life.

It was only after the fall of the Berlin wall and the reappearance of "new historians" that he reopened the diary he wrote in KZ Buchenwald. Having been imprisoned as a young "aryan" medical student, what did he experience there? And how was it for him to go back to a normal life, knowing that recognized medical teachers had also been promoters of the racial theories which inspired the nazi project?

Details

Release Date: 2011-06-19
Type: Documentary
Length: 52 min

Crew

Director: Elsa Kvamme
Screenplay: Elsa Kvamme
DoP: Nils Petter Lotherington
Editor: Are Syvertsen, Erland Edenholm
Sound Designer: Bernt Syvertsen

Awards

2011 The Norwegian Short Film Festival: The Golden Chair Award, for Best Documentary 
2011 Amanda - Nominated for Best Documentary